Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende yoga, die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Het aanbod van de ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht;
 2. Het aanbod omvat ten minste:
  • De vermelding van de mogelijkheid om de yogaruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  • De bedenktijd, zoals bedoeld in Artikel 5;
  • De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • De kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van Artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  • Op welk moment de kosten door de ondernemer op grond van Artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
  • De wijze van betaling en de betalingstermijn;
   De periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn.
  • Het (huishoudelijk) reglement
 3. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5. Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van één week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de consument eerder deelneemt aan yogalessen/workshops en gebruik maakt van de ledenkorting.

Artikel 6. Duur en beëindiging

 1. De ondernemer biedt de consument ten minste de keuze uit:
  • Een overeenkomst van 1 maand of losse lessen

Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform Lid 3 van dit Artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor eerder gekozen periode vervolgd;

 1. Tussentijdse opzegging door de consument is mogelijk indien: de consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van yoga activiteiten.
 2. De overeenkomst dient schriftelijk of, indien de overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
 3. Tussentijdse opzegging door de ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  • De consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  • De consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de ondernemer of jegens een contractant van de ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de ondernemer aantoonbaar geleden schade.
 4. Indien de ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7. Ziekte en vakantie

Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in Lid 2 Artikel 6, bestaat er voor de consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de yoga activiteiten als gevolg van zwangerschap, een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

Bij kortere afwezigheid is lessen inhalen in dezelfde periode (maand) mogelijk.

Artikel 8. Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit Lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in Lid 3.

Artikel 9. Workshops deelname en annulering

 1. Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop nadat deze zich vooraf bij NHC|Yoga4U heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de prijs heeft betaald. Inschrijving geschiedt via de Website.
 2. Een Deelnemer is gegarandeerd van een plek na het ontvangen van de bevestigingsmail.
 3. Een geboekte workshop kan de consument tot 3 weken voor aanvang kosteloos annuleren. Daarna bedraagt annuleren 50% van het workshopstarief. Annuleert de consument binnen 1 week voor aanvang van de workshop, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 10. Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. De ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van consumenten.

Artikel 11. Verplichtingen van de consument

 1. De consument houdt zich aan de door de ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De consument dient een medische contra-indicatie voor yoga te melden aan de ondernemer.
 3. De consument dient de aanwijzingen van de ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
 4. De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer mede te delen.

Artikel 12. Tussentijdse wijzigingen

 1. De ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in Lid 1, ten nadelen van de consument heeft de consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 13. Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex Artikel 6:96 Lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de ondernemer bevoegd om de consument de toegang tot de yogafaciliteiten te weigeren.
 4. Indien de consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Huisregels New Health Centre | Yoga4U

Locatie en tijdens les:

Alle lessen gaan het gehele jaar door tenzij:

Annuleringvoorwaarden:

Annuleren door New Health Centre|Yoga4U

Eigen risico en aansprakelijkheid